Algemene Voorwaarden

Klimmen is een leuke en uitdagende sport, maar niet één zonder risico’s op blessures of (ernstig) letsel. Jij bent en blijft altijd zélf verantwoordelijk voor je eigen handelen tijdens het klimmen, zekeren én boulderen.

Veilig klimmen doen we samen! Vraag bij twijfel een instructeur of trainer en wijs direct op onveilige situaties. We hanteren een huisreglement met veiligheidsregels en doen een beroep op je eigen verantwoordelijkheid. Het reglement, de veiligheidsregels, instructies én de algemene voorwaarden staan op de website, hangen in de vestigingen en zijn los verkrijgbaar. Ook zijn er diverse instructiefilmpjes beschikbaar.

neoliet-routebouwen-utrecht-9422
neoliet-routebouwen-utrecht-9422
neoliet-routebouwen-utrecht-9422

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klimmen is een leuke en uitdagende sport, maar niet één zonder risico’s op blessures of (ernstig) letsel. Jij bent en blijft altijd zélf verantwoordelijk voor je eigen handelen tijdens het klimmen, zekeren én boulderen.

Veilig klimmen doen we samen! Vraag bij twijfel een instructeur of trainer en wijs direct op onveilige situaties. We hanteren een huisreglement met veiligheidsregels en doen een beroep op je eigen verantwoordelijkheid. Het reglement, de veiligheidsregels, instructies én de algemene voorwaarden staan op de website, hangen in de vestigingen en zijn los verkrijgbaar. Ook zijn er diverse instructiefilmpjes beschikbaar.

Begripsomschrijving

1.1. Activiteit
Een door Neoliet aangeboden of georganiseerde activiteit, indoor of outdoor, gericht op fysieke inspanning en/of avontuurlijke beleving, handelingen die eventueel nodig zijn om de activiteit voor te bereiden, te ondersteunen of af te sluiten (instructie of begeleiding), verhuur dan wel verkoop van materiaal, het aanbieden van horeca, de verkoop van cadeaukaarten, het aanbieden van faciliteiten.
1.2. Begeleide Activiteit
Een Activiteit die door een Team Neoliet Vertegenwoordiger wordt begeleid, al dan niet voorzien van instructie, opleiding of training.
1.3. Boeking
Contractvorm die vooraf gereserveerd is bij Neoliet door Contractant en recht geeft op deelname aan een Activiteit en waarvoor aanvullende of specifieke voorwaarden kunnen gelden waaronder, maar niet uitsluitend, arrangementen voor bedrijven of onderwijs, (beroeps)opleidingen, cursussen, evenementen/wedstrijden, kinderfeestjes, kennismakingslessen, introductielessen, zaalhuur.
1.4. Contractant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van zichzelf of derden een Overeenkomst sluit met Neoliet of gebruikt maakt van Activiteiten, faciliteiten, diensten of materialen van Neoliet.
1.5. Deelnemer
Iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een Activiteit.
1.6. Entreebewijs
Contractvorm die recht geeft op deelname aan of gebruik maakt van een Activiteit en waarvoor aanvullende of specifieke voorwaarden kunnen gelden waaronder, maar niet uitsluitend, abonnementen, strippenkaarten, dagkaarten, lidmaatschappen.
1.7. Introducé
Deelnemer die onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een andere Deelnemer deelneemt aan of gebruik maakt van een Activiteit.
1.8. Neoliet
De handelsnaam van de sportaccommodaties van Neoliet.
1.9. Neoliet Locatie
De locatie van Neoliet waar de Activiteit plaatsvindt.
1.10. Overeenkomst
Overeenkomst tussen Neoliet en de Contractant met betrekking tot een Activiteit.
1.11. Overmacht
Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
1.12. Team Neoliet Vertegenwoordiger
De persoon die door Neoliet wordt ingeschakeld om de Activiteit voor te bereiden, te begeleiden, te ondersteunen of instructie te geven, zoals werknemers, zzp-ers, stagiaires, vrijwilligers, onderaannemers of werknemers van onderaannemers.
1.13. Zelfstandige Activiteit
Een Activiteit die de Deelnemer geheel zelfstandig beoefent, zonder begeleiding en/of toezicht van een Team Neoliet Vertegenwoordiger. Indien uitsluitend voorafgaand aan de Zelfstandige Activiteit uitleg of instructie door een Team Neoliet Vertegenwoordiger wordt gegeven, dan wordt dit niet beschouwd als een begeleiding van de Activiteit.

1

1. Begripsomschrijving

1.1. Activiteit
Een door Neoliet aangeboden of georganiseerde activiteit, indoor of outdoor, gericht op fysieke inspanning en/of avontuurlijke beleving, handelingen die eventueel nodig zijn om de activiteit voor te bereiden, te ondersteunen of af te sluiten (instructie of begeleiding), verhuur dan wel verkoop van materiaal, het aanbieden van horeca, de verkoop van cadeaukaarten, het aanbieden van faciliteiten.
1.2. Begeleide Activiteit
Een Activiteit die door een Team Neoliet Vertegenwoordiger wordt begeleid, al dan niet voorzien van instructie, opleiding of training.
1.3. Boeking
Contractvorm die vooraf gereserveerd is bij Neoliet door Contractant en recht geeft op deelname aan een Activiteit en waarvoor aanvullende of specifieke voorwaarden kunnen gelden waaronder, maar niet uitsluitend, arrangementen voor bedrijven of onderwijs, (beroeps)opleidingen, cursussen, evenementen/wedstrijden, kinderfeestjes, kennismakingslessen, introductielessen, zaalhuur.
1.4. Contractant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van zichzelf of derden een Overeenkomst sluit met Neoliet of gebruikt maakt van Activiteiten, faciliteiten, diensten of materialen van Neoliet.
1.5. Deelnemer
Iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een Activiteit.
1.6. Entreebewijs
Contractvorm die recht geeft op deelname aan of gebruik maakt van een Activiteit en waarvoor aanvullende of specifieke voorwaarden kunnen gelden waaronder, maar niet uitsluitend, abonnementen, strippenkaarten, dagkaarten, lidmaatschappen.
1.7. Introducé
Deelnemer die onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een andere Deelnemer deelneemt aan of gebruik maakt van een Activiteit.
1.8. Neoliet
De handelsnaam van de sportaccommodaties van Neoliet.
1.9. Neoliet Locatie
De locatie van Neoliet waar de Activiteit plaatsvindt.
1.10. Overeenkomst
Overeenkomst tussen Neoliet en de Contractant met betrekking tot een Activiteit.
1.11. Overmacht
Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
1.12. Team Neoliet Vertegenwoordiger
De persoon die door Neoliet wordt ingeschakeld om de Activiteit voor te bereiden, te begeleiden, te ondersteunen of instructie te geven, zoals werknemers, zzp-ers, stagiaires, vrijwilligers, onderaannemers of werknemers van onderaannemers.
1.13. Zelfstandige Activiteit
Een Activiteit die de Deelnemer geheel zelfstandig beoefent, zonder begeleiding en/of toezicht van een Team Neoliet Vertegenwoordiger. Indien uitsluitend voorafgaand aan de Zelfstandige Activiteit uitleg of instructie door een Team Neoliet Vertegenwoordiger wordt gegeven, dan wordt dit niet beschouwd als een begeleiding van de Activiteit.

2. Werkingssfeer

2.1. De Algemene Voorwaarden van Neoliet zijn van toepassing op alle Activiteiten, Overeenkomsten, Entreebewijzen, aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen van Neoliet, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Contractant of Deelnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. Aanvaarding door de Contractant of Deelnemer van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Neoliet blijkt uit één of meer van de navolgende handelingen: acceptatie van een Boeking van een Activiteit, digitale en/of schriftelijke ondertekening, betaling van de vergoeding die verschuldigd is inzake een Activiteit, feitelijke deelname aan een Activiteit en het gebruik maken van de faciliteiten van Neoliet.
2.3. Bij onduidelijkheid van de voorschriften (waaronder maar niet uitsluitend het huisreglement en de veiligheidsregels) of de wijze van naleving daarvan, verplicht de Deelnemers of Contractant zich te wenden tot het aanwezige personeel alvorens gebruik te maken van de faciliteiten.
2.4. Het aanbod van Neoliet is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de Contractant worden herroepen door Neoliet, bijvoorbeeld wegens correctie van fouten in de berekening van de prijs of van andere fouten. De herroeping door Neoliet dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag van aanvaarding te geschieden zonder opgaaf van redenen. De Contractant heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel reeds betaalde gelden. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Neoliet nimmer.
2.5. Indien de Contractant (mede) namens andere Deelnemers of een groep van Deelnemers een Overeenkomst heeft gesloten, dan is het de verantwoordelijkheid van de Contractant dat alle Deelnemers of leden van de groep de verplichtingen zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, maar ook huisreglement en veiligheidsregels van Neoliet stipt nakomen en dat alle Deelnemers aan alle eisen voldoen die worden gesteld aan een Activiteit.
2.6. Neoliet is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden van Neoliet eenzijdig te wijzigen. Neoliet stelt de contractant tijdig op de hoogte via in ieder geval neoliet.nl, social media, aan de balie.

Werkingssfeer

2.1. De Algemene Voorwaarden van Neoliet zijn van toepassing op alle Activiteiten, Overeenkomsten, Entreebewijzen, aanbiedingen, offertes en andere (rechts)handelingen van Neoliet, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Contractant of Deelnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.2. Aanvaarding door de Contractant of Deelnemer van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Neoliet blijkt uit één of meer van de navolgende handelingen: acceptatie van een Boeking van een Activiteit, digitale en/of schriftelijke ondertekening, betaling van de vergoeding die verschuldigd is inzake een Activiteit, feitelijke deelname aan een Activiteit en het gebruik maken van de faciliteiten van Neoliet.
2.3. Bij onduidelijkheid van de voorschriften (waaronder maar niet uitsluitend het huisreglement en de veiligheidsregels) of de wijze van naleving daarvan, verplicht de Deelnemers of Contractant zich te wenden tot het aanwezige personeel alvorens gebruik te maken van de faciliteiten.
2.4. Het aanbod van Neoliet is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de Contractant worden herroepen door Neoliet, bijvoorbeeld wegens correctie van fouten in de berekening van de prijs of van andere fouten. De herroeping door Neoliet dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na de dag van aanvaarding te geschieden zonder opgaaf van redenen. De Contractant heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel reeds betaalde gelden. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Neoliet nimmer.
2.5. Indien de Contractant (mede) namens andere Deelnemers of een groep van Deelnemers een Overeenkomst heeft gesloten, dan is het de verantwoordelijkheid van de Contractant dat alle Deelnemers of leden van de groep de verplichtingen zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, maar ook huisreglement en veiligheidsregels van Neoliet stipt nakomen en dat alle Deelnemers aan alle eisen voldoen die worden gesteld aan een Activiteit.
2.6. Neoliet is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden van Neoliet eenzijdig te wijzigen. Neoliet stelt de contractant tijdig op de hoogte via in ieder geval neoliet.nl, social media, aan de balie.

2

3. Veiligheid, huisreglement en veiligheidsregels

3.1. De Deelnemer stelt zich vooraf op de hoogte van de aard van de Activiteit en onderzoekt de risico’s die met de Activiteit gepaard gaan. De Deelnemer is zich bewust van het feit dat de door Neoliet aangeboden Activiteiten, activiteiten zijn met een verhoogd risico en dat menselijke fouten tijdens Activiteiten kunnen leiden tot zeer ernstig letsel.
3.2. De Deelnemer verplicht zich niet alleen oog te hebben voor zijn of haar eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. De Deelnemer verplicht zich melding te maken van een onveilige situatie, waaronder, maar niet uitsluitend, mankementen aan klim-, en boulderwand of klimmaterialen, misdragingen of het niet hanteren van de veiligheidsregels/huisreglement van andere bezoekers.
3.3. De Deelnemer is verplicht om aan Neoliet alle feiten en omstandigheden te melden die van invloed kunnen zijn op de deelname aan de Activiteit. Neoliet mag volledig afgaan op de juistheid van de mededelingen van de Deelnemer omtrent de kennis, vaardigheden, ervaring, fysieke en mentale gesteldheid van de Deelnemer en de aanwezigheid en geldigheid van eventuele diploma’s/certificaten/licenties die benodigd zijn met betrekking tot een Activiteit.
3.4. De Deelnemer die gebruik maakt van de Activiteiten verplicht zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien zijn/haar gezondheidstoestand dat toelaat en conditie voldoende is om de aangeboden Activiteiten te ondernemen. De Deelnemer zal niet deelnemen aan een Activiteit indien hij alcohol of drugs heeft gebruikt, of medicijnen heeft ingenomen die de vaardigheid van de Deelnemer kunnen beïnvloeden. De Deelnemer verklaart dat hij aan de Activiteit kan deelnemen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Bij twijfel dient de huisarts geconsulteerd te worden.
3.5. De Deelnemer is verplicht om zich telkens voor aanvang van iedere Activiteit op de hoogte te stellen van de actuele huis- en/of veiligheidsregels, veiligheidsinstructies, die betrekking hebben op de Activiteit of het verblijf op de Neoliet Locatie, en hij/zij is verplicht zich aan deze regels te houden. Deze regels zijn op duidelijk zichtbare plaatsen opgehangen binnen de Neoliet Locatie en verkrijgbaar bij de balie van de Neoliet locatie. De regels vormen een uittreksel van de stof die wordt aangeboden bij cursussen en opleidingen. De huis- en/of veiligheidsregels worden tevens gepubliceerd op de website van Neoliet. Indien de regels voor de Deelnemer niet te vinden zijn of niet duidelijk zijn, zal hij/zij zich wenden tot een Team Neoliet Vertegenwoordiger van Neoliet voor terhandstelling en/of uitleg van de regels, alvorens wordt deelgenomen aan de Activiteit. De huis- en/of veiligheidsregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De Deelnemer zal zich er voor aanvang van ieder Activiteit van vergewissen of de huis-en/of veiligheidsregels zijn geactualiseerd.
3.6. Een Deelnemer aan een Begeleide Activiteit zal alle instructies en aanwijzingen van de Team Neoliet Vertegenwoordigers aandachtig toe horen en deze nauwgezet opvolgen.
3.7. Gelet op de risico’s die verbonden kunnen zijn aan een Activiteit en het feit dat aan een Activiteit wordt deelgenomen door meerdere Deelnemers tegelijk, heeft Neoliet te allen tijde het recht om een Deelnemer deelname aan een Activiteit te ontzeggen, als de Team Neoliet Vertegenwoordiger van mening is dat de veiligheid van de Deelnemer, Team Neoliet Vertegenwoordigers of derden in gevaar is of dreigt te komen, of indien de lichamelijke of geestelijke conditie van de Deelnemer naar oordeel van Neoliet onvoldoende is voor (verdere) deelname aan de Activiteit. Deze beslissing is uitsluitend ter beoordeling van Neoliet en kan door de Deelnemer of Contractant niet ter discussie worden gesteld.
3.8. Neoliet verstrekt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar en/of tijdens een Activiteit. Bij Deelname aan een Activiteit verklaart de klant aan deze eis te voldoen, waarmee de verantwoordelijkheid bij de Deelnemer komt te liggen of de Wettelijk Vertegenwoordiger van de Deelnemer indien deze onder de 18 jaar is.

Veiligheid, huisreglement en veiligheidsregels

3.1. De Deelnemer stelt zich vooraf op de hoogte van de aard van de Activiteit en onderzoekt de risico’s die met de Activiteit gepaard gaan. De Deelnemer is zich bewust van het feit dat de door Neoliet aangeboden Activiteiten, activiteiten zijn met een verhoogd risico en dat menselijke fouten tijdens Activiteiten kunnen leiden tot zeer ernstig letsel.
3.2. De Deelnemer verplicht zich niet alleen oog te hebben voor zijn of haar eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. De Deelnemer verplicht zich melding te maken van een onveilige situatie, waaronder, maar niet uitsluitend, mankementen aan klim-, en boulderwand of klimmaterialen, misdragingen of het niet hanteren van de veiligheidsregels/huisreglement van andere bezoekers.
3.3. De Deelnemer is verplicht om aan Neoliet alle feiten en omstandigheden te melden die van invloed kunnen zijn op de deelname aan de Activiteit. Neoliet mag volledig afgaan op de juistheid van de mededelingen van de Deelnemer omtrent de kennis, vaardigheden, ervaring, fysieke en mentale gesteldheid van de Deelnemer en de aanwezigheid en geldigheid van eventuele diploma’s/certificaten/licenties die benodigd zijn met betrekking tot een Activiteit.
3.4. De Deelnemer die gebruik maakt van de Activiteiten verplicht zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien zijn/haar gezondheidstoestand dat toelaat en conditie voldoende is om de aangeboden Activiteiten te ondernemen. De Deelnemer zal niet deelnemen aan een Activiteit indien hij alcohol of drugs heeft gebruikt, of medicijnen heeft ingenomen die de vaardigheid van de Deelnemer kunnen beïnvloeden. De Deelnemer verklaart dat hij aan de Activiteit kan deelnemen zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Bij twijfel dient de huisarts geconsulteerd te worden.
3.5. De Deelnemer is verplicht om zich telkens voor aanvang van iedere Activiteit op de hoogte te stellen van de actuele huis- en/of veiligheidsregels, veiligheidsinstructies, die betrekking hebben op de Activiteit of het verblijf op de Neoliet Locatie, en hij/zij is verplicht zich aan deze regels te houden. Deze regels zijn op duidelijk zichtbare plaatsen opgehangen binnen de Neoliet Locatie en verkrijgbaar bij de balie van de Neoliet locatie. De regels vormen een uittreksel van de stof die wordt aangeboden bij cursussen en opleidingen. De huis- en/of veiligheidsregels worden tevens gepubliceerd op de website van Neoliet. Indien de regels voor de Deelnemer niet te vinden zijn of niet duidelijk zijn, zal hij/zij zich wenden tot een Team Neoliet Vertegenwoordiger van Neoliet voor terhandstelling en/of uitleg van de regels, alvorens wordt deelgenomen aan de Activiteit. De huis- en/of veiligheidsregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. De Deelnemer zal zich er voor aanvang van ieder Activiteit van vergewissen of de huis-en/of veiligheidsregels zijn geactualiseerd.
3.6. Een Deelnemer aan een Begeleide Activiteit zal alle instructies en aanwijzingen van de Team Neoliet Vertegenwoordigers aandachtig toe horen en deze nauwgezet opvolgen.
3.7. Gelet op de risico’s die verbonden kunnen zijn aan een Activiteit en het feit dat aan een Activiteit wordt deelgenomen door meerdere Deelnemers tegelijk, heeft Neoliet te allen tijde het recht om een Deelnemer deelname aan een Activiteit te ontzeggen, als de Team Neoliet Vertegenwoordiger van mening is dat de veiligheid van de Deelnemer, Team Neoliet Vertegenwoordigers of derden in gevaar is of dreigt te komen, of indien de lichamelijke of geestelijke conditie van de Deelnemer naar oordeel van Neoliet onvoldoende is voor (verdere) deelname aan de Activiteit. Deze beslissing is uitsluitend ter beoordeling van Neoliet en kan door de Deelnemer of Contractant niet ter discussie worden gesteld.
3.8. Neoliet verstrekt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar en/of tijdens een Activiteit. Bij Deelname aan een Activiteit verklaart de klant aan deze eis te voldoen, waarmee de verantwoordelijkheid bij de Deelnemer komt te liggen of de Wettelijk Vertegenwoordiger van de Deelnemer indien deze onder de 18 jaar is.

3

4. Zelfstandige activiteit

4.1. Een Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit zoals zelfstandig klimmen, is zich volledig bewust van de gevaren en risico’s die inherent zijn aan deze Activiteit en is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen tijdens een Activiteit en eigen veiligheid. De Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit in de buitenlucht is zelf verantwoordelijk voor een wijziging of staking van de Activiteit in verband met weersomstandigheden. De veiligheidsregels van artikel 3 zijn onverminderd van toepassing op deelname aan een Zelfstandige Activiteit.
4.2. De Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit op het gebied van of verwant aan de klimsport (waaronder boulderen, toprope klimmen en voorklimmen) weet dat er zich altijd onverwachte situaties kunnen voordoen, bijvoorbeeld door het gedrag van medeklimmers of andere bezoekers van de Neoliet Locatie, voorwerpen die van een hoger gelegen punt van de klimmuur naar beneden kunnen vallen, klimtouwen van andere klimmers die in de weg hangen, spullen of personen op de valmatten die op de grond liggen. Deze opsomming is niet limitatief. Onverwachte gebeurtenissen, onvoorspelbare situaties en andere risico’s zijn inherent aan de klimsport.
4.3. De Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit beheerst de benodigde technieken, kent de veiligheidsregels en is zich bewust van de risico’s. Hij of zij klimt regelmatig zelfstandig om kennis en vaardigheden te behouden. Hij of zij kan klimervaring aantoonbaar maken met een Neoliet of NKBV Klimbewijs, KISS licentie, een gelijkwaardig certificaat of aantoonbare zelfstandige klimvaardigheid en ervaring. De Deelnemer zal Neoliet volledig en naar waarheid informeren omtrent zijn/haar klimvaardigheden.
4.4. In het geval een Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit op het gebied van het klimmen een andere klimmer zekert, is de Deelnemer die als zekeraar optreedt volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de gezekerde. De zekeraar is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met het zekeren van een andere klimmer. Hij of zij zal tijdens het zekeren zijn volle aandacht bij het zekeren houden en de andere klimmer steeds nauwlettend in de gaten houden en zich aan alle veiligheidsregels houden.
4.5. Een Deelnemer aan een wedstrijd of competitie of evenement welke plaatsvindt op een Neoliet locatie, ongeacht door wie deze wedstrijd of competitie wordt georganiseerd, wordt voor deze Algemene Voorwaarden van Neoliet beschouwd als een Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit, tenzij per wedstrijd(onderdeel) of leeftijdscategorie wordt bepaald dat begeleiding door een Team Neoliet Vertegenwoordiger van Neoliet of door Neoliet vooraf goed bevonden Contractant zal plaatsvinden. In geval van begeleiding door derden vindt de wedstrijd of competitie of evenement plaats onder verantwoordelijkheid van deze Contractant.

Zelfstandige activiteit

4.1. Een Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit zoals zelfstandig klimmen, is zich volledig bewust van de gevaren en risico’s die inherent zijn aan deze Activiteit en is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen tijdens een Activiteit en eigen veiligheid. De Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit in de buitenlucht is zelf verantwoordelijk voor een wijziging of staking van de Activiteit in verband met weersomstandigheden. De veiligheidsregels van artikel 3 zijn onverminderd van toepassing op deelname aan een Zelfstandige Activiteit.
4.2. De Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit op het gebied van of verwant aan de klimsport (waaronder boulderen, toprope klimmen en voorklimmen) weet dat er zich altijd onverwachte situaties kunnen voordoen, bijvoorbeeld door het gedrag van medeklimmers of andere bezoekers van de Neoliet Locatie, voorwerpen die van een hoger gelegen punt van de klimmuur naar beneden kunnen vallen, klimtouwen van andere klimmers die in de weg hangen, spullen of personen op de valmatten die op de grond liggen. Deze opsomming is niet limitatief. Onverwachte gebeurtenissen, onvoorspelbare situaties en andere risico’s zijn inherent aan de klimsport.
4.3. De Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit beheerst de benodigde technieken, kent de veiligheidsregels en is zich bewust van de risico’s. Hij of zij klimt regelmatig zelfstandig om kennis en vaardigheden te behouden. Hij of zij kan klimervaring aantoonbaar maken met een Neoliet of NKBV Klimbewijs, KISS licentie, een gelijkwaardig certificaat of aantoonbare zelfstandige klimvaardigheid en ervaring. De Deelnemer zal Neoliet volledig en naar waarheid informeren omtrent zijn/haar klimvaardigheden.
4.4. In het geval een Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit op het gebied van het klimmen een andere klimmer zekert, is de Deelnemer die als zekeraar optreedt volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de gezekerde. De zekeraar is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met het zekeren van een andere klimmer. Hij of zij zal tijdens het zekeren zijn volle aandacht bij het zekeren houden en de andere klimmer steeds nauwlettend in de gaten houden en zich aan alle veiligheidsregels houden.
4.5. Een Deelnemer aan een wedstrijd of competitie of evenement welke plaatsvindt op een Neoliet locatie, ongeacht door wie deze wedstrijd of competitie wordt georganiseerd, wordt voor deze Algemene Voorwaarden van Neoliet beschouwd als een Deelnemer aan een Zelfstandige Activiteit, tenzij per wedstrijd(onderdeel) of leeftijdscategorie wordt bepaald dat begeleiding door een Team Neoliet Vertegenwoordiger van Neoliet of door Neoliet vooraf goed bevonden Contractant zal plaatsvinden. In geval van begeleiding door derden vindt de wedstrijd of competitie of evenement plaats onder verantwoordelijkheid van deze Contractant.

4

5. Registratie en toegang

5.1. Iedere Deelnemer of Contractant van een Activiteit dient zich voorafgaand aan de eerste deelname te registreren als klant van Neoliet en zich op de hoogte te stellen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Neoliet en de huis- en veiligheidsregels van Neoliet.
5.2. Iedere Deelnemer of Contractant aan een Activiteit op een Neoliet Locatie meldt zich te allen tijde voor deelname aan een Activiteit aan de balie of via het elektronisch toegangssysteem. De Deelnemer dient in bezit te zijn van een geldig Entreebewijs of een Boeking welke hij /zij te allen tijde kan tonen tijdens zijn bezoek aan de Neoliet locatie.
5.3. Aan de Deelnemer kan een pasje wordt verstrekt ten behoeve van het (elektronisch) toegangscontrolesysteem, het registreren van de vaardigheden e.a. klantgegevens en het verwerken van het Entreebewijs of de Boeking. Indien de Deelnemer het pasje verliest en een vervangende pas nodig heeft, dan kan Neoliet voor de vervanging van de pas kosten bij de Deelnemer in rekening brengen. De pashouder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5.4. Neoliet hanteert diverse typen Entreebewijzen. Een Entreebewijs is geldig vanaf de dag waarop het wordt afgesloten, wordt aangegaan voor een minimale periode welke per type entreebewijs kan verschillen.
5.6. De Contractant is verplicht om ten behoeve van de betaling van een Entreebewijs met onbepaalde tijd een doorlopende incassomachtiging te verstrekken. Abonnementsgelden worden vooraf geïncasseerd. Een entreebewijs voor onbepaalde tijd, zoals een lidmaatschap van Neoliet met incasso, kan door de Deelnemer worden beëindigd of gewijzigd, na het verstrijken van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand. Neoliet kan met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden zonder opgave van reden dit soort entreebewijzen opzeggen.
5.7. Het niet deelnemen aan de Activiteiten die vallen onder een Entreebewijs geeft geen recht op terugbetaling of een andere vorm van compensatie.
5.8. De Entreebewijzen bestaande uit strippen zijn strikt persoonlijk en zijn beperkt geldig vanaf de datum van aanschaf. Geldigheidsduur wordt gecommuniceerd via de tarievenlijst. Als de geldigheid van de Strippenkaart is verstreken heeft de Contractant geen recht meer op deelname aan de Activiteit die gekoppeld is aan de Strippenkaart.
5.9. Dit artikel 5 is niet van toepassing in het geval de Deelnemer deel uitmaakt van een groep, die is vertegenwoordigd door een Contractant en Neoliet met deze Contractant afwijkende afspraken heeft gemaakt omtrent de toegang van de Deelnemers tot de Neoliet Locatie.

Registratie en toegang

5.1. Iedere Deelnemer of Contractant van een Activiteit dient zich voorafgaand aan de eerste deelname te registreren als klant van Neoliet en zich op de hoogte te stellen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Neoliet en de huis- en veiligheidsregels van Neoliet.
5.2. Iedere Deelnemer of Contractant aan een Activiteit op een Neoliet Locatie meldt zich te allen tijde voor deelname aan een Activiteit aan de balie of via het elektronisch toegangssysteem. De Deelnemer dient in bezit te zijn van een geldig Entreebewijs of een Boeking welke hij /zij te allen tijde kan tonen tijdens zijn bezoek aan de Neoliet locatie.
5.3. Aan de Deelnemer kan een pasje wordt verstrekt ten behoeve van het (elektronisch) toegangscontrolesysteem, het registreren van de vaardigheden e.a. klantgegevens en het verwerken van het Entreebewijs of de Boeking. Indien de Deelnemer het pasje verliest en een vervangende pas nodig heeft, dan kan Neoliet voor de vervanging van de pas kosten bij de Deelnemer in rekening brengen. De pashouder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5.4. Neoliet hanteert diverse typen Entreebewijzen. Een Entreebewijs is geldig vanaf de dag waarop het wordt afgesloten, wordt aangegaan voor een minimale periode welke per type entreebewijs kan verschillen.
5.6. De Contractant is verplicht om ten behoeve van de betaling van een Entreebewijs met onbepaalde tijd een doorlopende incassomachtiging te verstrekken. Abonnementsgelden worden vooraf geïncasseerd. Een entreebewijs voor onbepaalde tijd, zoals een lidmaatschap van Neoliet met incasso, kan door de Deelnemer worden beëindigd of gewijzigd, na het verstrijken van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand. Neoliet kan met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden zonder opgave van reden dit soort entreebewijzen opzeggen.
5.7. Het niet deelnemen aan de Activiteiten die vallen onder een Entreebewijs geeft geen recht op terugbetaling of een andere vorm van compensatie.
5.8. De Entreebewijzen bestaande uit strippen zijn strikt persoonlijk en zijn beperkt geldig vanaf de datum van aanschaf. Geldigheidsduur wordt gecommuniceerd via de tarievenlijst. Als de geldigheid van de Strippenkaart is verstreken heeft de Contractant geen recht meer op deelname aan de Activiteit die gekoppeld is aan de Strippenkaart.
5.9. Dit artikel 5 is niet van toepassing in het geval de Deelnemer deel uitmaakt van een groep, die is vertegenwoordigd door een Contractant en Neoliet met deze Contractant afwijkende afspraken heeft gemaakt omtrent de toegang van de Deelnemers tot de Neoliet Locatie.

5

6. Openingstijden

6.1. Neoliet houdt zich het recht voor om de openingstijden van de Neoliet locaties en te wijzigen of te beperken.
6.2. Op officiële feestdagen of op dagen waar grote evenementen plaatsvinden is Neoliet gerechtigd de Neoliet Locaties te sluiten.
6.3. Uitsluitend voor boekingen en op afspraak zijn de Neoliet locaties geopend buiten de gecommuniceerde openingstijden.

Openingstijden

6.1. Neoliet houdt zich het recht voor om de openingstijden van de Neoliet locaties en te wijzigen of te beperken.
6.2. Op officiële feestdagen of op dagen waar grote evenementen plaatsvinden is Neoliet gerechtigd de Neoliet Locaties te sluiten.
6.3. Uitsluitend voor boekingen en op afspraak zijn de Neoliet locaties geopend buiten de gecommuniceerde openingstijden.

6

Minderjarigen

7.1. Een Deelnemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, heeft voor deelname aan alle Activiteiten de schriftelijke toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger nodig. De ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de Deelnemer zal zich op de hoogte stellen van de specifieke eisen en veiligheidsregels die binnen Neoliet op dat moment per leeftijdscategorie en per Activiteit van toepassing zijn.
7.2. In het geval de minderjarige Deelnemer deel uitmaakt van een groep of is meegenomen als Introducee, die is vertegenwoordigd door een Contractant, staat de Contractant ervoor in dat deze toestemming voor iedere minderjarige Deelnemer is verleend.
7.3. De Contractant en de ouder/wettelijk vertegenwoordiger zijn ervoor verantwoordelijk dat de minderjarige Deelnemer zich aan alle regels, waaronder maar niet uitsluitend het huisreglement en de veiligheidsregels, houdt. Deze veiligheidsregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast/aangescherpt.

7

7. Minderjarigen

7.1. Een Deelnemer die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, heeft voor deelname aan alle Activiteiten de schriftelijke toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger nodig. De ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de Deelnemer zal zich op de hoogte stellen van de specifieke eisen en veiligheidsregels die binnen Neoliet op dat moment per leeftijdscategorie en per Activiteit van toepassing zijn.
7.2. In het geval de minderjarige Deelnemer deel uitmaakt van een groep of is meegenomen als Introducee, die is vertegenwoordigd door een Contractant, staat de Contractant ervoor in dat deze toestemming voor iedere minderjarige Deelnemer is verleend.
7.3. De Contractant en de ouder/wettelijk vertegenwoordiger zijn ervoor verantwoordelijk dat de minderjarige Deelnemer zich aan alle regels, waaronder maar niet uitsluitend het huisreglement en de veiligheidsregels, houdt. Deze veiligheidsregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast/aangescherpt.

Introducé

8.1. Uitsluitend meerderjarige Contractanten kunnen een Introducé meenemen naar een Zelfstandige Activiteit. De Introducé valt volledig onder verantwoordelijkheid en zorgplicht van de Contractant. De Contractant staat ervoor in dat hij de Introducé adequaat en veilig kan begeleiden en dat hij over alle vaardigheden beschikt die benodigd zijn met betrekking tot de begeleiding van de introducé bij de Zelfstandige Activiteit.
8.2. De Contractant die een Introducé meeneemt naar een Zelfstandige Activiteit, is er voor verantwoordelijk dat de Introducé zich meldt bij de balie en zich registreert bij Neoliet.

8

8. Introducé

8.1. Uitsluitend meerderjarige Contractanten kunnen een Introducé meenemen naar een Zelfstandige Activiteit. De Introducé valt volledig onder verantwoordelijkheid en zorgplicht van de Contractant. De Contractant staat ervoor in dat hij de Introducé adequaat en veilig kan begeleiden en dat hij over alle vaardigheden beschikt die benodigd zijn met betrekking tot de begeleiding van de introducé bij de Zelfstandige Activiteit.
8.2. De Contractant die een Introducé meeneemt naar een Zelfstandige Activiteit, is er voor verantwoordelijk dat de Introducé zich meldt bij de balie en zich registreert bij Neoliet.

9. Eigen begeleiding en/of instructie

9.1. Een Contractant kan zelf de instructie of begeleiding van een Activiteit verzorgen of laten verzorgen, mits de eigen instructeur(s) of begeleider(s) van de Contractant beschikt over alle vaardigheden en/of certificaten die benodigd zijn voor de begeleiding of instructie van de betreffende Activiteit.
9.2. Neoliet mag volledig afgaan op de juistheid van de mededelingen van de Contractant omtrent de kennis, vaardigheden en ervaring van de eigen instructeur of begeleider.
9.3. Neoliet is te allen tijde gerechtigd de toestemming voor eigen instructie of begeleiding in te trekken, indien de Algemene Voorwaarden van Neoliet of de huis- en/of veiligheidsregels niet worden nageleefd, of de veiligheid anderszins naar oordeel van Neoliet in het geding is.
9.4. Het geven van instructie of les door personen die geen Team Neoliet Vertegenwoordiger zijn is enkel toegestaan nadat daar door een leidinggevende van Neoliet vooraf schriftelijk toestemming is gegeven. Neoliet is gerechtigd om nadere eisen te stellen aan de wijze waarop lessen of instructies verzorgd en begeleid worden.
9.5. Routebouwen mag uitsluitend plaatsvinden met voldoende vaardigheden, naleving van de routebouwregels en toestemming van de manager. Routebouwen mag alleen plaatsvinden indien anderen aanwezig zijn op de Neoliet Locatie en is op eigen verantwoordelijkheid en risico.

Eigen begeleiding en/of instructie

9.1. Een Contractant kan zelf de instructie of begeleiding van een Activiteit verzorgen of laten verzorgen, mits de eigen instructeur(s) of begeleider(s) van de Contractant beschikt over alle vaardigheden en/of certificaten die benodigd zijn voor de begeleiding of instructie van de betreffende Activiteit.
9.2. Neoliet mag volledig afgaan op de juistheid van de mededelingen van de Contractant omtrent de kennis, vaardigheden en ervaring van de eigen instructeur of begeleider.
9.3. Neoliet is te allen tijde gerechtigd de toestemming voor eigen instructie of begeleiding in te trekken, indien de Algemene Voorwaarden van Neoliet of de huis- en/of veiligheidsregels niet worden nageleefd, of de veiligheid anderszins naar oordeel van Neoliet in het geding is.
9.4. Het geven van instructie of les door personen die geen Team Neoliet Vertegenwoordiger zijn is enkel toegestaan nadat daar door een leidinggevende van Neoliet vooraf schriftelijk toestemming is gegeven. Neoliet is gerechtigd om nadere eisen te stellen aan de wijze waarop lessen of instructies verzorgd en begeleid worden.
9.5. Routebouwen mag uitsluitend plaatsvinden met voldoende vaardigheden, naleving van de routebouwregels en toestemming van de manager. Routebouwen mag alleen plaatsvinden indien anderen aanwezig zijn op de Neoliet Locatie en is op eigen verantwoordelijkheid en risico.

9

Materialen

10.1. Indien de Deelnemer gebruik maakt van door Neoliet ter beschikking gestelde of verhuurde materialen, zal de Deelnemer deze materialen uitsluitend gebruiken volgens de instructies van de Team Neoliet Vertegenwoordigers, en op een wijze die in overeenstemming is met de aard van het materiaal en het doel waartoe het ter beschikking is gesteld. Neoliet is gerechtigd om bij de terbeschikkingstelling een borg of garantie van de Deelnemer te verlangen.
10.2. Eventuele gebreken aan de materialen zal de Deelnemer bij ontvangst direct melden. De Deelnemer zal geen wijzigingen aanbrengen in deze materialen of deze materialen aan derden in gebruik geven. Beschadiging, verlies of diefstal van materialen dient direct gemeld te worden bij Neoliet. De Contractant of Deelnemer is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal indien die schade, verlies of diefstal het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van de Contractant of Deelnemer.
10.3. Indien de Deelnemer gebruik maakt van eigen materialen, zal de Deelnemer deze materialen uitsluitend gebruiken en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant, en op een wijze die in overeenstemming is met de aard van het materiaal en het doel waartoe het ter beschikking is gesteld.
10.4. Oneigenlijk gebruik van de klim- en boulderwanden is niet toegestaan, waaronder maar niet uitsluitend het verwijderen/wijzigen van knopen, touwen of haken, het beoefenen van touwtechnieken, het opzettelijk beschadigen van de bouldermatten of valvloer.

10

10. Materialen

10.1. Indien de Deelnemer gebruik maakt van door Neoliet ter beschikking gestelde of verhuurde materialen, zal de Deelnemer deze materialen uitsluitend gebruiken volgens de instructies van de Team Neoliet Vertegenwoordigers, en op een wijze die in overeenstemming is met de aard van het materiaal en het doel waartoe het ter beschikking is gesteld. Neoliet is gerechtigd om bij de terbeschikkingstelling een borg of garantie van de Deelnemer te verlangen.
10.2. Eventuele gebreken aan de materialen zal de Deelnemer bij ontvangst direct melden. De Deelnemer zal geen wijzigingen aanbrengen in deze materialen of deze materialen aan derden in gebruik geven. Beschadiging, verlies of diefstal van materialen dient direct gemeld te worden bij Neoliet. De Contractant of Deelnemer is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal indien die schade, verlies of diefstal het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van de Contractant of Deelnemer.
10.3. Indien de Deelnemer gebruik maakt van eigen materialen, zal de Deelnemer deze materialen uitsluitend gebruiken en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant, en op een wijze die in overeenstemming is met de aard van het materiaal en het doel waartoe het ter beschikking is gesteld.
10.4. Oneigenlijk gebruik van de klim- en boulderwanden is niet toegestaan, waaronder maar niet uitsluitend het verwijderen/wijzigen van knopen, touwen of haken, het beoefenen van touwtechnieken, het opzettelijk beschadigen van de bouldermatten of valvloer.

Promotie-materiaal

11.1. Neoliet houdt zich het recht voor om foto- of videomateriaal dat tijdens de Activiteit is gemaakt te gebruiken voor promotie- of opleidingsdoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk door de Deelnemer worden ingediend bij Neoliet.
11.2. Neoliet draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in of op foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld, samengesteld of uitgegeven.

11

11. Promotie-materiaal

11.1. Neoliet houdt zich het recht voor om foto- of videomateriaal dat tijdens de Activiteit is gemaakt te gebruiken voor promotie- of opleidingsdoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk door de Deelnemer worden ingediend bij Neoliet.
11.2. Neoliet draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in of op foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld, samengesteld of uitgegeven.

Tarieven en betaling

12.1. De betalingsvoorwaarden worden vastgelegd in de Overeenkomst en kunnen per Activiteit of contractvorm verschillen. De betalingsvoorwaarden zijn te vinden op de site, bij een boeking of contractvorm en op te vragen bij Neoliet.
12.2. Op verzoek van de Contractant brengt de organisator een offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. Neoliet is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een gereduceerd tarief aan te bieden.
12.3. Indien vorderingen van Neoliet onbetaald worden gelaten, ontvangt de Contractant een eerste betalingsherinnering, met het verzoek het openstaande bedrag binnen een bepaalde termijn alsnog te voldoen. Neoliet is gerechtigd bij de tweede betalingsherinnering administratiekosten in rekening brengen, met een minimum van EUR 35,-. Indien ná de tweede betalingsherinnering het openstaande bedrag niet tijdig is ontvangen, staat het Neoliet vrij de vordering over te dragen aan een incassobureau of deurwaarder. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de Contractant. Voorts is Neoliet gerechtigd de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen, vanaf de datum waarop de Contractant in verzuim is.
12.4. Vorderingen van Neoliet waarvan de betalingstermijn is verstreken kunnen te allen tijde worden verrekend met een tegoed van de Contractant bij Neoliet of een schuld van Neoliet aan de Contractant.

12.5.
Neoliet heeft het recht om jaarlijks al haar prijzen te indexeren en/of aan te passen aan een stijging van kosten, lasten of heffingen, waaronder loonkosten en kosten opgelegd door of vanwege de overheid. Neoliet zal een prijsstijging tijdig bekend maken.
12.6. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs aan de zijde van Neoliet extra kosten of lasten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de Activiteit of op de Deelnemer en/of Contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de Contractant worden doorberekend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

12

12. Tarieven en betaling

12.1. De betalingsvoorwaarden worden vastgelegd in de Overeenkomst en kunnen per Activiteit of contractvorm verschillen. De betalingsvoorwaarden zijn te vinden op de site, bij een boeking of contractvorm en op te vragen bij Neoliet.
12.2. Op verzoek van de Contractant brengt de organisator een offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. Neoliet is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een gereduceerd tarief aan te bieden.
12.3. Indien vorderingen van Neoliet onbetaald worden gelaten, ontvangt de Contractant een eerste betalingsherinnering, met het verzoek het openstaande bedrag binnen een bepaalde termijn alsnog te voldoen. Neoliet is gerechtigd bij de tweede betalingsherinnering administratiekosten in rekening brengen, met een minimum van EUR 35,-. Indien ná de tweede betalingsherinnering het openstaande bedrag niet tijdig is ontvangen, staat het Neoliet vrij de vordering over te dragen aan een incassobureau of deurwaarder. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de Contractant. Voorts is Neoliet gerechtigd de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen, vanaf de datum waarop de Contractant in verzuim is.
12.4. Vorderingen van Neoliet waarvan de betalingstermijn is verstreken kunnen te allen tijde worden verrekend met een tegoed van de Contractant bij Neoliet of een schuld van Neoliet aan de Contractant.

12.5.
Neoliet heeft het recht om jaarlijks al haar prijzen te indexeren en/of aan te passen aan een stijging van kosten, lasten of heffingen, waaronder loonkosten en kosten opgelegd door of vanwege de overheid. Neoliet zal een prijsstijging tijdig bekend maken.
12.6. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs aan de zijde van Neoliet extra kosten of lasten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de Activiteit of op de Deelnemer en/of Contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de Contractant worden doorberekend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Tussentijdse beëindiging, annulering of wijziging

13.1. Indien de Contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Neoliet het recht de deelname van de Contractant (of van de Deelnemers die door de Contractant zijn vertegenwoordigd) aan Activiteiten uit te sluiten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval blijft de Contractant gehouden de overeengekomen prijs te betalen en bestaat geen recht op restitutie van betaalde bedragen. Extra kosten die door Neoliet worden gemaakt in verband met de uitsluiting zijn voor rekening van de Contractant.
13.2. Neoliet kan een Deelnemer uitsluiten van (verdere) deelname aan de Activiteit en ten opzichte van deze Deelnemer de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de Deelnemer of Contractant de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden van Neoliet, huis- en/of veiligheidsregels of instructies van Team Neoliet Vertegenwoordigers niet nakomt. Voorts kan Neoliet een Deelnemer uitsluiten van (verdere) deelname aan de Activiteit indien de Deelnemer overlast bezorgt aan Team Neoliet Vertegenwoordigers of mededeelnemers, op onverantwoorde wijze omgaat met materiaal en omgeving, zich naar mening van Neoliet misdraagt of de goede sfeer rondom de Activiteit bederft, in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Neoliet niet kan worden gevergd dat de deelname aan de Activiteit wordt voortgezet. In dat geval blijft de Contractant gehouden de overeengekomen prijs te betalen en bestaat geen recht op restitutie van betaalde bedragen.
13.3. Bij een voortijdig vertrek op initiatief van de Contractant of de Deelnemer is de volledige prijs voor de overeengekomen Activiteit verschuldigd, ook in het geval het vertrek een medische reden heeft.
13.4. In geval van Overmacht heeft Neoliet het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de Contractant of een Deelnemer recht heeft op schadevergoeding. Neoliet is verplicht de Contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opschorting of ontbinding op de hoogte te stellen. Gelet op de risico’s die inherent kunnen zijn aan een Activiteit en de veiligheid van de Deelnemers is het volledig aan Neoliet om te bepalen of een Activiteit doorgang kan vinden in geval van Overmacht.
13.5. Neoliet heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien voor een Activiteit het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal zonder dat de Contractant of een Deelnemer recht heeft op schadevergoeding. Neoliet zal dit binnen een redelijke termijn voor aanvang van de Activiteit melden bij de Contractant.
13.6. In geval van annulering door de Deelnemer of Contractant kunnen kosten in rekening worden gebracht, overeenkomstig de annuleringsregeling die op de betreffende Activiteit van toepassing is.
13.7. Indien Neoliet door gewichtige omstandigheden over moet gaan tot wijziging van de Overeenkomst of Activiteit zal hij de Contractant een gelijkwaardig en passend alternatief aanbieden. Indien de Contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan Neoliet te melden. De Contractant is bij afwijzing niet verplicht het gedeelte van de overeengekomen prijs te voldoen die betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van de Activiteit, als het door Neoliet aangeboden alternatief naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet als een gelijkwaardig en passend alternatief kan worden aangemerkt. Dit artikel geldt ook indien sprake is van een situatie die als Overmacht kan worden aangemerkt.

13

13. Tussentijdse beëindiging, annulering of wijziging

13.1. Indien de Contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Neoliet het recht de deelname van de Contractant (of van de Deelnemers die door de Contractant zijn vertegenwoordigd) aan Activiteiten uit te sluiten en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat geval blijft de Contractant gehouden de overeengekomen prijs te betalen en bestaat geen recht op restitutie van betaalde bedragen. Extra kosten die door Neoliet worden gemaakt in verband met de uitsluiting zijn voor rekening van de Contractant.
13.2. Neoliet kan een Deelnemer uitsluiten van (verdere) deelname aan de Activiteit en ten opzichte van deze Deelnemer de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de Deelnemer of Contractant de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden van Neoliet, huis- en/of veiligheidsregels of instructies van Team Neoliet Vertegenwoordigers niet nakomt. Voorts kan Neoliet een Deelnemer uitsluiten van (verdere) deelname aan de Activiteit indien de Deelnemer overlast bezorgt aan Team Neoliet Vertegenwoordigers of mededeelnemers, op onverantwoorde wijze omgaat met materiaal en omgeving, zich naar mening van Neoliet misdraagt of de goede sfeer rondom de Activiteit bederft, in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van Neoliet niet kan worden gevergd dat de deelname aan de Activiteit wordt voortgezet. In dat geval blijft de Contractant gehouden de overeengekomen prijs te betalen en bestaat geen recht op restitutie van betaalde bedragen.
13.3. Bij een voortijdig vertrek op initiatief van de Contractant of de Deelnemer is de volledige prijs voor de overeengekomen Activiteit verschuldigd, ook in het geval het vertrek een medische reden heeft.
13.4. In geval van Overmacht heeft Neoliet het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de Contractant of een Deelnemer recht heeft op schadevergoeding. Neoliet is verplicht de Contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opschorting of ontbinding op de hoogte te stellen. Gelet op de risico’s die inherent kunnen zijn aan een Activiteit en de veiligheid van de Deelnemers is het volledig aan Neoliet om te bepalen of een Activiteit doorgang kan vinden in geval van Overmacht.
13.5. Neoliet heeft te allen tijde het recht om de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien voor een Activiteit het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal zonder dat de Contractant of een Deelnemer recht heeft op schadevergoeding. Neoliet zal dit binnen een redelijke termijn voor aanvang van de Activiteit melden bij de Contractant.
13.6. In geval van annulering door de Deelnemer of Contractant kunnen kosten in rekening worden gebracht, overeenkomstig de annuleringsregeling die op de betreffende Activiteit van toepassing is.
13.7. Indien Neoliet door gewichtige omstandigheden over moet gaan tot wijziging van de Overeenkomst of Activiteit zal hij de Contractant een gelijkwaardig en passend alternatief aanbieden. Indien de Contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan Neoliet te melden. De Contractant is bij afwijzing niet verplicht het gedeelte van de overeengekomen prijs te voldoen die betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van de Activiteit, als het door Neoliet aangeboden alternatief naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet als een gelijkwaardig en passend alternatief kan worden aangemerkt. Dit artikel geldt ook indien sprake is van een situatie die als Overmacht kan worden aangemerkt.

Klachten, meldplicht en geschillen-beslechting

14.1. Indien de Deelnemer of Contractant een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij dit onmiddellijk te melden bij Neoliet, zodat er in overleg direct een passende oplossing kan worden getroffen. Indien de klacht op dat moment niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer of Contractant dit uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de Activiteit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Neoliet.
14.2. De Deelnemer zal een ongeval of incident onmiddellijk melden bij Neoliet. In het geval sprake is van letselschade zal de Deelnemer Neoliet op de hoogte houden van de aard van het letsel en het verloop van het herstel, voor zover privacy regels dat toelaten. De Deelnemer zal op verzoek van Neoliet zijn volledige medewerking verlenen aan een onderzoek naar het ongeval of incident door deskundigen, bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging.
14.3. Op alle Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden van Neoliet is Nederlands recht van toepassing.

14

14. Klachten, meldplicht en geschillen-beslechting

14.1. Indien de Deelnemer of Contractant een tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst constateert, dient hij dit onmiddellijk te melden bij Neoliet, zodat er in overleg direct een passende oplossing kan worden getroffen. Indien de klacht op dat moment niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer of Contractant dit uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de Activiteit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Neoliet.
14.2. De Deelnemer zal een ongeval of incident onmiddellijk melden bij Neoliet. In het geval sprake is van letselschade zal de Deelnemer Neoliet op de hoogte houden van de aard van het letsel en het verloop van het herstel, voor zover privacy regels dat toelaten. De Deelnemer zal op verzoek van Neoliet zijn volledige medewerking verlenen aan een onderzoek naar het ongeval of incident door deskundigen, bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging.
14.3. Op alle Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden van Neoliet is Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid

15.1. De kans op ongevallen of incidenten is inherent aan de Activiteiten die door Neoliet worden aangeboden. Neoliet heeft een inspanningsplicht om de veiligheid van Deelnemers zoveel mogelijk te waarborgen. Bedrijfseconomisch gezien kan Neoliet haar activiteiten alleen aanbieden indien zij haar aansprakelijkheid voor schade (waaronder zaakschade en personenschade) kan beperken op de wijze zoals in dit artikel omschreven.
15.2. In geval van Begeleide Activiteit is Neoliet uitsluitend aansprakelijk voor de schade van een Deelnemer of Contractant indien die schade het directe gevolg is van opzet, grove schuld of ernstig verwijtbaar handelen van een Team Neoliet Vertegenwoordiger.
15.3. Deelname aan een Zelfstandige Activiteit is te allen tijde volledig op eigen risico van de Deelnemer. Neoliet is niet aansprakelijk voor de schade die door de Deelnemer of Contractant tijdens een Zelfstandige Activiteit binnen of buiten een Neoliet Locatie is geleden, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval. Dit geldt ook voor de Deelnemer of Contractant die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en, al dan niet met toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger, deelneemt aan een Zelfstandige Activiteit, waaronder maar niet uitsluitend zelfstandig toprope en lead klimmen.
15.4. Neoliet sluit expliciet aansprakelijkheid uit voor schade of letsel, voortkomend uit een val veroorzaakt door een niet-aanwezige, onvoldoende of verbroken verbinding tussen touw en gordels of door fouten van de zekerende Deelnemers. Ook schade of letsel veroorzaakt door het afspringen of een val van Deelnemers op een bouldermat is uitgesloten.
15.5. Neoliet regelt geen vervoer naar Activiteiten en is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit vervoer van en naar Activiteiten.
15.6. De aansprakelijkheid van Neoliet voor de schade die door de Deelnemer of Contractant is geleden, binnen of buiten een Neoliet Locatie, tijdens een Activiteit die wordt begeleid door een eigen instructeur of begeleider van de Contractant, is nadrukkelijk uitgesloten.
15.7. Neoliet is niet aansprakelijk in het geval de Deelnemer, Contractant of een derde handelingen heeft verricht of nagelaten, die hebben bijgedragen aan het ontstaan of vergroten van de schade, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan een schending, overtreding of niet-nakoming door de Deelnemer van één of meer van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden van Neoliet.
15.8. Neoliet is niet aansprakelijk voor schade van of toegebracht door Deelnemers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de Deelnemer als de Deelnemer gebruik maakt van een Activiteit, terwijl de Deelnemer had moeten beseffen dat dit gezien de lichamelijke of mentale conditie onverantwoordelijk was.
15.9. Neoliet is niet aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van de door de Deelnemer eigen gebruikte materialen.
15.10. Neoliet is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van de Deelnemer of Contractant, waaronder in ieder geval wordt verstaan winst, – loon, – of omzetderving.
15.11. Neoliet is niet aansprakelijk voor de schade van de Deelnemer of Contractant indien de schade het gevolg is van een omstandigheid die als Overmacht kan worden gekwalificeerd.
15.12. De Deelnemer of Contractant is aansprakelijk voor de schade van Neoliet of derden die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of verwijtbaar gedrag van de Deelnemer of Contractant. De Contractant of de Deelnemer is gehouden deze aansprakelijkheid te verzekeren.
15.13. Neoliet is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de Contractant of de Deelnemer.
15.14. Onverminderd de overige aansprakelijkheidsbeperkingen is Neoliet nimmer aansprakelijk voor de schade van de minderjarige Deelnemer of Contractant, indien de Activiteit plaatsvindt onder begeleiding of toezicht van de ouder/ wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Deelnemer of Contractant.
15.15. De bedragen die de Deelnemer of Contractant eventueel heeft of zal ontvangen uit hoofde van een (ongevallen)verzekering zullen in mindering worden gebracht op de uitkering van schade door Neoliet aan de Deelnemer of Contractant.
15.16. De aansprakelijkheid van Neoliet is in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Neoliet gesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Neoliet onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt. Als er geen dekking is onder een door Neoliet afgesloten verzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR 10.000,- per gebeurtenis, waarbij met elkaar samenhangende ongevallen of incidenten als één ongeval of incident zullen worden beschouwd. De limieten in dit artikel zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Neoliet.
15.17. De Contractant die een Overeenkomst heeft gesloten die (mede) betrekking heeft op andere Deelnemers dan de Contractant zelf, vrijwaart Neoliet van vorderingen van deze Deelnemers, voor zover die kunnen leiden tot een hogere aansprakelijkheid voor Neoliet, dan wanneer Neoliet direct een Overeenkomst zou hebben gesloten met deze Deelnemers.

15

15. Aansprakelijkheid

15.1. De kans op ongevallen of incidenten is inherent aan de Activiteiten die door Neoliet worden aangeboden. Neoliet heeft een inspanningsplicht om de veiligheid van Deelnemers zoveel mogelijk te waarborgen. Bedrijfseconomisch gezien kan Neoliet haar activiteiten alleen aanbieden indien zij haar aansprakelijkheid voor schade (waaronder zaakschade en personenschade) kan beperken op de wijze zoals in dit artikel omschreven.
15.2. In geval van Begeleide Activiteit is Neoliet uitsluitend aansprakelijk voor de schade van een Deelnemer of Contractant indien die schade het directe gevolg is van opzet, grove schuld of ernstig verwijtbaar handelen van een Team Neoliet Vertegenwoordiger.
15.3. Deelname aan een Zelfstandige Activiteit is te allen tijde volledig op eigen risico van de Deelnemer. Neoliet is niet aansprakelijk voor de schade die door de Deelnemer of Contractant tijdens een Zelfstandige Activiteit binnen of buiten een Neoliet Locatie is geleden, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval. Dit geldt ook voor de Deelnemer of Contractant die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en, al dan niet met toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger, deelneemt aan een Zelfstandige Activiteit, waaronder maar niet uitsluitend zelfstandig toprope en lead klimmen.
15.4. Neoliet sluit expliciet aansprakelijkheid uit voor schade of letsel, voortkomend uit een val veroorzaakt door een niet-aanwezige, onvoldoende of verbroken verbinding tussen touw en gordels of door fouten van de zekerende Deelnemers. Ook schade of letsel veroorzaakt door het afspringen of een val van Deelnemers op een bouldermat is uitgesloten.
15.5. Neoliet regelt geen vervoer naar Activiteiten en is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit vervoer van en naar Activiteiten.
15.6. De aansprakelijkheid van Neoliet voor de schade die door de Deelnemer of Contractant is geleden, binnen of buiten een Neoliet Locatie, tijdens een Activiteit die wordt begeleid door een eigen instructeur of begeleider van de Contractant, is nadrukkelijk uitgesloten.
15.7. Neoliet is niet aansprakelijk in het geval de Deelnemer, Contractant of een derde handelingen heeft verricht of nagelaten, die hebben bijgedragen aan het ontstaan of vergroten van de schade, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan een schending, overtreding of niet-nakoming door de Deelnemer van één of meer van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden van Neoliet.
15.8. Neoliet is niet aansprakelijk voor schade van of toegebracht door Deelnemers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de Deelnemer als de Deelnemer gebruik maakt van een Activiteit, terwijl de Deelnemer had moeten beseffen dat dit gezien de lichamelijke of mentale conditie onverantwoordelijk was.
15.9. Neoliet is niet aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van de door de Deelnemer eigen gebruikte materialen.
15.10. Neoliet is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van de Deelnemer of Contractant, waaronder in ieder geval wordt verstaan winst, – loon, – of omzetderving.
15.11. Neoliet is niet aansprakelijk voor de schade van de Deelnemer of Contractant indien de schade het gevolg is van een omstandigheid die als Overmacht kan worden gekwalificeerd.
15.12. De Deelnemer of Contractant is aansprakelijk voor de schade van Neoliet of derden die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of verwijtbaar gedrag van de Deelnemer of Contractant. De Contractant of de Deelnemer is gehouden deze aansprakelijkheid te verzekeren.
15.13. Neoliet is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de Contractant of de Deelnemer.
15.14. Onverminderd de overige aansprakelijkheidsbeperkingen is Neoliet nimmer aansprakelijk voor de schade van de minderjarige Deelnemer of Contractant, indien de Activiteit plaatsvindt onder begeleiding of toezicht van de ouder/ wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Deelnemer of Contractant.
15.15. De bedragen die de Deelnemer of Contractant eventueel heeft of zal ontvangen uit hoofde van een (ongevallen)verzekering zullen in mindering worden gebracht op de uitkering van schade door Neoliet aan de Deelnemer of Contractant.
15.16. De aansprakelijkheid van Neoliet is in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Neoliet gesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Neoliet onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt. Als er geen dekking is onder een door Neoliet afgesloten verzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR 10.000,- per gebeurtenis, waarbij met elkaar samenhangende ongevallen of incidenten als één ongeval of incident zullen worden beschouwd. De limieten in dit artikel zijn niet van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Neoliet.
15.17. De Contractant die een Overeenkomst heeft gesloten die (mede) betrekking heeft op andere Deelnemers dan de Contractant zelf, vrijwaart Neoliet van vorderingen van deze Deelnemers, voor zover die kunnen leiden tot een hogere aansprakelijkheid voor Neoliet, dan wanneer Neoliet direct een Overeenkomst zou hebben gesloten met deze Deelnemers.

Privacy

16.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
16.2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

16

16. Privacy

16.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
16.2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.