Huisregels en veiligheidsinstructie

1. Melden en akkoord gaan
1.1 Iedereen die een Neoliet vestiging betreedt (klimmer, zekeraar, boulderaar of toeschouwer) dient zich op de hoogte te stellen van deze huisregels en veiligheidsinstructies op te volgen. 1.2 Iedereen die een Neoliet vestiging betreedt (klimmer, zekeraar, boulderaar of toeschouwer) of de klim- en boulderwanden gebruikt doet dit op eigen risico. Je bent je bewust van de risico’s die de klimsport met zich mee kan brengen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en de veiligheid van diegene met wie je klimt. Neoliet wijst in alle voorkomende gevallen de aansprakelijkheid af. 1.3 Melden aan de balie is verplicht. Als je gebruik gaat maken van de klim- of boulderfaciliteiten, dan is ondertekening van de klimmersverklaring verplicht. In deze klimmersverklaring ga je akkoord met de huisregels, de veiligheidsinstructie en de algemene voorwaarden. Enkel en alleen registratie in het registratiesysteem van Neoliet wordt erkend, in alle andere gevallen dient de intakeprocedure voor onbekende klimmers gevolgd te worden, inclusief ondertekening van de klimmersverklaring.

2. Toelatingsbeleid & licentie
2.1 Neoliet hanteert de richtlijnen van de BKS (branchevereniging klimsport)/NKBV en maakt gebruik van de database KISS (klimmers informatiesysteem), waarmee een deel van de Nederlandse klimcentra de licenties van klimmers en kader bewaakt. 2.2 De Neoliet pasjes zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een herkenbare foto is verplicht. Dit geldt voor de licenties, maar ook voor de abo’s en 10 rittenkaarten die aan dit pasje gekoppeld zijn. Je kunt wel abo’s van andere klimcentra (die werken met KISS) op het pasje laten zetten en het pasje gebruiken bij het inchecken aan de balie. Kijk op www.neoliet.nl voor meer info. 2.3 Iedere vorm van het verzorgen van cursus, les of instructie, en met name (maar niet uitsluitend) die lessen, cursussen of instructies die betrekking hebben op de veiligheid bij het klimmen, is uitsluitend toegestaan aan Neoliet instructeurs. Uitzonderingen alleen na toestemming van de manager van de Neoliet vestiging en onder door de Neoliet manager bepaalde voorwaarden.
Beginners klimmen en zekeren
2.4 Heb je nog nooit geklommen of gezekerd, is je ervaring minimaal en heb je geen licentie? Dan zul je een introductieles moeten volgen. 2.5 Volgend op een introductieles of een eerste cursusdag mag je aansluitend klimmen en zekeren met back-up én check-de-check! door een instructeur en als je hebt laten zien dat je handelt volgens de klimregels en de vaardigheden beheerst. Begeleiding van een instructeur is vereist. 2.6 Er mag alleen geklommen (gestart) worden met akkoord van een instructeur na een check-de-check! Dit geldt bij iedere deelnemer voor elke route of activiteit.
Jeugdbeleid beginners klimmen en zekeren
2.7 Kinderen onder de 14 jaar moeten gezekerd worden door een volwassene met een back-up (uitzonderingen kunnen worden gemaakt door de manager bijvoorbeeld in een onderwijssituatie). Jeugd van 14 jaar en ouder mogen elkaar zekeren met back-up na een introductieles! 2.8 Beginnende jeugd bij de KlimklUP leert stapsgewijs zekeren en mag stapsgewijs zekeren en klimmen conform het KKP. 2.9 Er mag alleen geklommen (gestart) worden met akkoord van een instructeur na een check -de-check! Dit geldt bij elke deelnemer voor elke route of activiteit.
Introducé
2.10 Een klimmer (zonder genoten instructie of licentie, minderjarig of volwassen) mag klimmen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ervaren volwassen klimmer met een licentie K2 of hoger. Zekeren is verboden en de introducé mag alleen in de beginnersroutes (K1 groen) klimmen. Een klimmers- en begeleidersverklaring is dan nodig. De ervaren klimmer is geheel verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar introducé en aanvaardt de aansprakelijkheid in geval van schade.
Ervaren klimmers klimmers en zekeraars
2.11 Met een K1 toewijzing mag je klimmen en zekeren op de dag van toewijzing, onder toezicht van een instructeur met eerder onderwezen en toegewezen materialen en methoden. Er mag alleen geklommen of gestart worden met instemming van een instructeur na een check-de-check! Dit geldt bij elke deelnemer voor elke route of activiteit. 2.12 Met een licentie K2 mag je zelfstandig toprope klimmen en zekeren. 2.13 Met een licentie K3 mag je zelfstandig lead klimmen (voorklimmen) en zekeren.
Jeugdbeleid ervaren klimmers en zekeraars
2.14 Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zelf zekeren. Ook niet onder toezicht of begeleiding. 2.15 Minderjarige klimmers van 8 - 14 jaar mogen zelf toprope klimmen en zekeren indien in het bezit van een geldige K2 licentie en onder begeleiding van een ervaren volwassene. 2.16 Minderjarige KlimklUP leden mogen zelfstandig toprope klimmen en zekeren zonder toezicht indien ouder dan 14 jaar en in het bezit van een geldige licentie (K2 met een ouderverklaring) in de eigen Neoliet vestiging. Jeugd zonder volwassen begeleiding en toezicht uit andere centra mogen niet zelfstandig klimmen en zekeren. Is er wel begeleiding met aantoonbare ervaring? Dan is deze klimmer verantwoordelijk voor de kinderen, een klimmers- en begeleidersverklaring is dan nodig. 2.17 Voorklimmen en zekeren (lead) door KlimklUP jeugd mag alleen in de eigen Neoliet vestiging en alleen als je ouder bent dan 16 jaar en in het bezit bent van een K3 licentie en ouderverklaring. Jeugd zonder volwassen begeleiding en toezicht uit andere centra mogen niet voorklimmen en zekeren. Is er wel begeleiding met aantoonbare ervaring? Dan is deze klimmer verantwoordelijk voor de kinderen, een klimmers- en begeleidersverklaring is dan nodig.
Wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen klimmen en zekeren
2.18 Begeleiders van kinderen jonger dan 18 jaar zijn altijd verantwoordelijk voor de gedragingen van de kinderen en de gevolgen daarvan onder hun begeleiding. Deze bepaling geldt ook als de contractspartij niet lijfelijk aanwezig is in Neoliet. De contractpartij van Neoliet moet bestaan uit een ouder of voogd of begeleider van het kind/kinderen. Deze contractpartij dient ouder te zijn dan 18 jaar. Neoliet wijst ook in dit geval expliciet aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door of van de betreffende minderjarige(n). 2.19 Als de schriftelijke toestemming wordt ingevuld en ondertekend door een volwassene die niet de ouder/wettelijke vertegenwoordiger is van het kind dat vermeld staat in de klimmersverklaring, dan staat deze volwassene garant dat hij/zij gemachtigd is om dit formulier namens de ouder/wettelijke vertegenwoordiger van het betreffende kind te ondertekenen. 2.20 Kinderen t/m 17 jaar mogen uitsluitend deelnemen aan activiteiten van de KlimklUP met schriftelijke toestemming van een ouder/ wettelijk vertegenwoordiger c.q. de ouderverklaring. Kinderen t/m 17 jaar, vergezeld door een ouder/wettelijk vertegenwoordiger/begeleider, dienen deze schriftelijke toestemming in te leveren op de Neoliet locatie. 2.21 De ouder/wettelijk vertegenwoordiger/begeleider zal zich op de hoogte stellen van de specifieke eisen en veiligheidsregels die binnen Neoliet op dat moment per leeftijdscategorie en per activiteit van toepassing zijn. De ouder/ wettelijk vertegenwoordiger/begeleider is er voor verantwoordelijk dat de minderjarige deelnemer zich aan deze regels houdt.
Boulderaars
2.22 Onder de 12 jaar mogen kinderen met 1 op 1 begeleiding van een volwassene boulderen. 2.23 Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelfstandig boulderen, mits toestemming van de ouders/opvoeders. 2.24 Vanaf 18 jaar wordt iedereen geacht zelfstandig te zijn en is een introles of begeleiding niet noodzakelijk, maar wel aan te raden.

3. Veiligheidsinstructie

De aanwijzingen op de wanden en van het personeel moet je opvolgen
3.1 Klimmen en boulderen mag op de daarvoor aangewezen plaatsen en slechts na toestemming van het personeel van klimcentrum Neoliet. Beginners mogen alleen in de routes klimmen met een groen K1 bordje (K1 en K0). De wanden met setjes en dus de bordjes K2 in het oranje zijn uitsluitend voor zelfstandige K2 klimmers of klimmers in opleiding (K2). De K3 touwverlopen (rood) zijn uitsluitend toegankelijk voor zelfstandige lead klimmers (K3) of klimmer in opleiding (K3). Boulderen mag op de daarvoor aangewezen plaatsen. Activiteitenplaatsen als speleo, abseil, parcours en swing mogen alleen met een instructeur betreden worden. 3.2 Hanteer de veiligheidsinstructies, KlimRegels, VoorklimRegels en BoulderRegels en de Regels bij de verschillende andere activiteiten. De posters en bordjes met Regels op de wanden herinneren je aan die belangrijke regels! De partnercheck voor en na is bij klimmen verplicht! Klimmers zonder licentie K2 of K3 moeten een extra check (check-de-check) vragen aan de instructeur voor elke start van een klim. Activiteiten als speleo, abseil, parcours en swing mogen alleen onder begeleiding met instructeur plaatsvinden. 3.3 Neoliet sluit expliciet aansprakelijkheid uit voor schade of letsel, voortkomend uit een val veroorzaakt door een niet-aanwezige, onvoldoende of verbroken verbinding tussen touw en gordel of door fouten van de zekeraar. Ook voor de gevolgen van een val op een bouldermat sluit Neoliet de aansprakelijkheid uit.
Klimmen en zekeren toprope
3.4 Ken en hanteer de klimregels, huisregels en de veiligheidsinstructie. 3.5 Inbinden in de naklimtouwen geschiedt door middel van een safebiner in de voorgeknoopte lus aan het uiteinde van het touw. Ben je niet in het bezit van een safebiner, dan is deze te huur aan de balie. Als alternatief is het gebruik van twee tegengesteld ingehangen identieke schroefkarabiners ook toegestaan om in te binden aan de voorgeknoopte lus, maar dit wordt niet geadviseerd door Neoliet. 3.6 Gebruik nooit je materiaallussen om in te binden. 3.7 Verwijder de voorgeknoopte lussen in de touwen nooit! Leg geen extra of onnodige knopen in de touwen.3.8 Klik de setjes van de K2 routes weer netjes terug bij afdaling, deze setjes zijn noodzakelijk voor de veiligheid van andere klimmers. 3.9 Zekeren mag met elk U.I.A.A.-goedgekeurd zekerapparaat, en mag niet met de halve mastworp zekering (HMS) en de Trango Cinch. Gebruik je zekerapparaat conform de gebruiksaanwijzing. 3.10 Ongezekerd klimmen is verboden, met uitzondering van het boulderen. Lees hiervoor ons boulder-reglement. 3.11 Ga zorgvuldig om met je eigen en andermans klimmateriaal. Zorg dat je de gebruiksaanwijzing kent en toepast op het materiaal. 3.12 Klim nooit met de naklimtouwen boven de ophangpunten van het betreffende touw uit. 3.13 Wees geconcentreerd en leid anderen niet af van hun taken. Om deze reden is luidruchtig of anderszins storend gedrag niet gewenst. 3.14 Laat elkaar altijd rustig zakken! 3.15 Het zelfstandig oefenen van touwtechnieken op hoogte is niet toegestaan. Er mag nooit uitgebonden worden tijdens het klimmen en de zekeringsketen mag nooit verbroken worden!
Klimmen en zekeren lead
3.16 Ken en hanteer de klim- én voorklimregels en ook de veiligheidsinstructie voor het toprope klimmen. 3.17 Overal waar gesproken wordt over voorklimmen wordt ook het zekeren bedoeld. Voorklimmen is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. 3.18 Voorklimmen is alleen toegestaan met toestemming van het personeel van klimcentrum Neoliet en met licentie K3 en een getekende klimmersverklaring. Aanmelding aan de bar om te gaan voorklimmen is dus noodzakelijk. 3.19 Het voorklimmen vereist van klimmer en zekeraar een optimale concentratie. Zorg daarvoor! 3.20 Aan voorklimtouwen mag nooit nageklommen worden. 3.21 Je mag nooit voorklimmen met de naklimtouwen. Het uittrekken van een naklimtouw om daarmee te gaan voorklimmen is niet toegestaan. 3.22 Na het voorklimmen van een route dien je direct het touw te verwijderen. Laat het dus niet onbeheerd achter en geef het touw direct persoonlijk terug aan de balie als je het niet meer nodig hebt. Degene die toestemming tot voorklimmen heeft gevraagd en het voorklimtouw heeft opgehaald is verantwoordelijk voor wat er gebeurt met dat touw. 3.23 Mankementen aan het touw direct melden aan de bar. 3.24 Zorg dat je bij het voorklimmen geen gevaar vormt voor de mensen in je directe omgeving. Wacht met voorklimmen totdat er geen mensen in je buurt klimmen of onder je staan. Als zekeraar van een voorklimmer dien je ervoor te zorgen dat je voldoende ruimte hebt om veilig te kunnen zekeren. 3.25 Alle setjes in je route dienen te worden ingeklikt. Zorg dat je veilig kunt landen voor het inklikken van het eerste setje door af te springen op een mat en/of laat je vangen door je zekeraar (spotten). 3.26 Zorg dat er aan het uiteinde van het touw een knoop ligt tegen doorschieten. 3.27 Neoliet adviseert een halfautomaat/autotuber om voorklimmers te zekeren. Gebruik je zekerapparaat conform de gebruiksaanwijzing. 3.28 Inbinden dient te geschieden met een gestoken achtknoop of een gebruikelijke voorklimknoop die klimmer en zekeraar beiden kennen!
Boulderen
3.29 Houd afstand van andere klimmers: ten minste 1,5 meter naar links en naar rechts op de wand, en 2,5 meter naar achteren. Zorg dat de mat leeg is van poetsborstels, pofzakken, schoenen etc. Zorg dat je niet over de mat loopt waar andere klimmers aan het boulderen zijn. 3.30 Het is aan te raden om als beginner in een boulderhal veel aandacht te besteden aan de techniek van het vallen. Vallen kan je oefenen door bijvoorbeeld bij elke sessie af te springen en je val dynamisch op te vangen door in te veren of door te rollen. Let erop dat je benen licht gebogen zijn en je knieën niet op slot. Warm je benen op voordat je gaat klimmen. 3.31 Als je twijfelt of onzeker bent, dan kan je altijd iemand van het personeel vragen een les te geven. 3.32 Spotten. We raden je af om als beginnende boulderaar te gaan spotten, dit omdat de voordelen bijna nooit opwegen tegen de nadelen. Let erop dat wanneer je buiten gaat boulderen en spotten wel belangrijk wordt/is. Wat is spotten? De functie van een spotter is om de boulderaar veilig naar de landingszone te geleiden. Die landingszone heeft hij eerder samen met de klimmer bepaald. Een spotter kan een boulderaar niet letterlijk in zijn armen vangen, maar moet proberen te voorkomen dat de boulderaar zich bezeert. Hij leidt hem naar de landingsplek of helpt hem op zijn voeten te landen. Het belangrijkste is om het hoofd en de rug van de klimmer te beschermen. 3.33 Als je ergens anders wilt boulderen dan op de boulderwanden, dan heb je toestemming nodig van het Neoliet personeel. Klim dan nooit hoger dan de 2e plaat (2.44 m) met je voeten en zorg dat er matten onder je boulder liggen. 3.34 Spring alleen af op de matten en zorg ervoor dat er matten liggen op de landingsplaats. Let bij het afspringen op naden en randen van de matten. Laat geen spullen op de matten liggen.
Veiligheid! Waar moet je nog meer op letten?
3.35 De veiligheidsinstructies en huisregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Het is jouw verantwoordelijkheid je daarvan op de hoogte te stellen. Communicatie hierover vindt plaats middels nieuwsbrieven, aankondigen op posters, site en social media. In de toekomst ook via het licentiebeheer systeem evenals bijscholing. Het is dus belangrijk om je juiste e-mailadres te laten registreren. 3.36 Oneigenlijk gebruik van de klim- of boulderwand is niet toegestaan en ten strengste verboden. Onder oneigenlijk gebruik wordt o.a. verstaan: het zelfstandig oefenen van touwtechnieken of abseilen, het verwijderen van haken of touwen of knopen in touwen, het opzettelijk beschadigen van de bouldermatten. Jij bent verantwoordelijk voro schade hierdoor ontstaan. 3.37 Als je het vermoeden hebt dat er een onveilige situatie is of kan ontstaan, waarschuw dan de betreffende persoon/personen en een medewerker van klimcentrum Neoliet. De veiligheid van je eigen klimpartner gaat echter altijd voor. 3.38 Er mag niet worden geklommen en gezekerd of geboulderd worden na het gebruik van alcoholische dranken en/of (soft)drugs. 3.29 Bepaalde gezondheidsklachten en/of een slechte conditie kunnen de veiligheid tijdens het klimmen en zekeren of boulderen in gevaar brengen. Als je last hebt van gewrichten zoals knieën, enkels, ellebogen, polsen etc, besef dan dat m.n. boulderen sterk belastend is voor deze plekken en dat boulderen op het niveau dat bij jou past, belangrijk is. Ook rugklachten en hoge bloeddruk kunnen verergeren bij deelname aan deze sport. Om impact te minimaliseren is het belangrijk om af te klimmen, dus kijk voordat je een boulder instapt of dat mogelijk is. Als je twijfelt, raadpleeg dan je huisarts. 3.40 In verband met de veiligheid is het direct melden van mankementen aan de klim- of boulderwand of klimmaterialen, aan de manager en bij diens afwezigheid aan de bar, verplicht. 3.41 Respecteer de afzettingen van de routebouwers en loop niet onder de klimmers of boulderaars door. Ga zeker niet zitten of stilstaan op een plek, waarboven geklommen wordt. 3.42 Hoewel het maar heel zelden zal voorkomen, kan Neoliet niet garanderen dat er geen grepen afbreken. We sluiten aansprakelijkheid uit voor schade of letsel hierdoor ontstaan. Gebruik je helm, net als buiten, als je geen risico wilt nemen. 3.43 Zorg dat je kleding draagt die geschikt is. Het liefst in een t-shirt en een beweeglijke broek tot (ten minste) over de knie om schaafwondjes te beperken. Doe je sieraden, zoals ringen, kettingen en lange oorbellen af. Om zeker te zijn kan je oorbellen afplakken. Klimmen en boulderen is alleen toegestaan met schone klim-of zaalschoenen. Haren moeten worden opgestoken bij het klimmen i.v.m. het zekeren. 4.44 Losse materialen in zakken van kleding, telefoons, overbodig materiaal aan de gordel of andere materialen die kunnen vallen vanaf hoogte moeten worden verwijderd.

4. Overige huisregels

4.1 In de klimzaal geen breekbare materialen, zoals flessen en glazen meenemen. Eten en drinken doe je in onze bar. Het nemen van een consumptie is niet verplicht; het meebrengen van eigen consumpties is niet toegestaan. 4.2 Neoliet is niet aansprakelijk voor spullen, die worden achtergelaten in de kleedkamers en/of zaal. 4.3 Roken, e-sigaretten en huisdieren zijn verboden. 4.4 Schreeuwen, roepen, rennen, slidings maken of ander luidruchtig gedrag kan andere klimmers afleiden en in gevaar brengen. Dit is verboden. Zie ook de algemene voorwaarden van Neoliet!

2018.2

Veilig klimmen, boulderen én persoonsgegevens gebruiken doen we graag samen!
- Neoliet.nl maakt gebruik van cookies. We gebruiken geen tracking-cookies!
- Indien je komt klimmen en/of boulderen schrijf je je in als klant en ga je akkoord met onze algemene voorwaarden / huisregels / veiligheidsinstructies / ouderverklaring. 
- We gebruiken je gegevens om je verder te helpen en uit veiligheidsoverwegingen, niet om je lastig te vallen. 
Veel plezier! We helpen je graag.
Meer informatie Ok