Algemene voorwaarden voor klimcentra

Branchevereniging Klimsport

Artikel 1. Definities
1.1. Organisator: klimcentrum Neoliet gevestigd Heerlen, Eindhoven en Tilburg zal verder aangeduid worden als organisator.
1.2. Opdrachtgever: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.
1.3. Deelnemer: ieder natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen organisator en opdrachtgever waarop organisator deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.
2.3. De organisator is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de organisator deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.4. De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na de opnamen schriftelijk worden ingediend.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1. Ieder aanbod van de organisator is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met de organisator aan te gaan. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat de organisator mondeling (cq. telefonisch) of schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De overeenkomst kan zowel rechtstreeks als via bemiddeling van een boekingskantoor tot stand komen. De opdrachtgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.
3.2. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met de organisator is jegens organisator hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit een overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4. Prijs
4.1. De organisator die standaardactiviteiten of arrangementen aanbiedt aan particulieren of groepen publiceert jaarlijks voor aanvang van het seizoen een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en de bijbehorende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt de organisator een offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. De organisator is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een gereduceerd tarief aan te bieden.
4.2. De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
4.3. Indien de organisator besluit de prijs te verhogen heeft de opdrachtgever het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing.
4.4. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft de organisator de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet genoten onderdelen van het arrangement.
4.5. Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt de organisator de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever heeft tot 3 werkdagen van tevoren de tijd om het exacte aantal deelnemers op te geven.
4.6. De organisator mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een borgsom verlangen aan de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan de organisator verschuldigd is.

Artikel 5. Betaling
5.1. De betaling van het arrangement alsmede de eventuele borg dient bij het ter beschikking stellen van de producten of diensten direct contant te worden voldaan , tenzij anders overeengekomen. 
5.2. Indien partijen overeen zij gekomen dat de betaling per factuur zal geschieden, dan dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.
5.3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder een opschortingsrecht toe, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. De verhuurder is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst gemaakte kosten.

Artikel 6. Annulering en wijziging
6.1. De opdrachtgever is gerechtigd schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan de verhuurder de navolgende vergoeding verschuldigd is:
a. bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van het arrangement blijft 40% van de prijs verschuldigd.
b. bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van het arrangement blijft 60% van de prijs verschuldigd.
c. bij annulering tot de aanvangsdag van het arrangement blijft 80% van de prijs verschuldigd.
De opdrachtgever is gehouden de door hem verschuldigde betaling binnen 7 dagen na de annulering te voldoen.
6.2. De organisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde of afgesproken minimum aantal deelnemers.
6.3. De organisator is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval van onmacht. Onder onmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de organisator zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 8 of hoger, vertragingen, terreur, politieke onrust, natuurrampen, algemene stakingen en meer. 
6.3. Indien de organisator de overeenkomst ontbindt op grond van overmacht heeft de opdrachtgever recht op restitutie van de reeds betaalde gelden naar evenredigheid van de tekortkoming in de nakoming van de organisator. De organisator zal zich inspannen de opdrachtgever een alternatief van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
6.4. Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is de organisator gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal de organisator de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld meedelen.
6.6. De opdrachtgever kan de wijziging als bedoeld in 6.5. afwijzen indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijk overeengekomen arrangement of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever dient de organisator zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing. Indien de opdrachtgever de wijziging afwijst, hebben partijen de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de nietgenoten onderdelen van het arrangement.
6.7. Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De organisator zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. Binnen activiteiten vinden in ieder geval doorgang.

Artikel 7. Verplichtingen van de organisator.
7.1. De organisator is verplicht tot uitvoering van de overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en toezeggingen van de organisator mocht hebben.
7.2. De organisator is hierbij verplicht zich als een goed opdrachtgever te gedragen en de opdrachtgever hulp en bijstand te bieden voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden.
7.3. De organisator is verplicht om inachtneming van de aan het arrangement verbonden risico’s een passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemers.
8.1. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van der organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. De deelnemer is en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
8.2. De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst, indien nodig, de leeftijden van de deelnemers door te geven. Indien voor een activiteit een leeftijdsgrens geldt, dan behoudt de organisator zich het recht voor om de opdrachtgever en de deelnemers om een geldig identificatie bewijs te vragen. Indien de opdrachtgever of de deelnemers niet aan de leeftijdseis voldoen of weigeren of niet in staat zijn een identificatie bewijs te laten zien, dan is de opdrachtgever bevoegd dezen uit te sluiten van de activiteit en de kosten in rekening te brengen.
8.3. De opdrachtgever en de deelnemers zijn verplicht zich als een goed opdrachtgever te gedragen. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van het arrangement of de activiteit te bevorderen. Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op een onverantwoorde wijze omgaat met de natuur en milieu, kan door de organisator of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
8.4. De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van de organisator. De deelnemer stelt de organisator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk aan het einde van de activiteit, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal in dezelfde staat inleveren bij een vertegenwoordiger van de organisator en zo schoon als mogelijk. De organisator is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
8.5 Indien de opdrachtgever alleen gebruik maakt van het klimcentrum en zelf activiteiten organiseert binnen het klimcentrum is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor gedragingen van haar kader en deelnemers. De opdrachtgever is verplicht de activiteiten goed en volgens de regels te verzorgen. De opdrachtgever is verplicht opgeleid kader in te zetten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt op eigen risico. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of een deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
9.2. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet melden van belangrijke persoonlijke omstandigheden, een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van de instructies.
9.3. De organisator is slechts aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan de organisator kan worden toegereikt, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.4. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
9.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aan de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van de werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
9.6. Indien onverhoopt een gebeurtenis zich voordoet, die tot aansprakelijkheid van de organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.
9.7. De opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten”derden.
9.8. Indien de opdrachtgever alleen gebruik maakt van het klimcentrum en zelf activiteiten organiseert binnen het klimcentrum is de opdrachtgever zelf aansprakelijk en verantwoordelijk in de breedste zin des woords. Het klimcentrum is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemers van die activiteiten, het geven van eigen lessen of het werken met eigen kader of instructeurs.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen.
10.1. Indien de huurder een geschil bij de rechter aanhangig wil maken, dient dit binnen een half jaar na afloop van de (beoogde) huurperiode te geschieden, op straffe van verval van dit vorderingsrecht.
10.2. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met Klimcentrum Neoliet gesloten overeenkomsten zullen met uitsluiting worden gebracht voor de rechtbank in Nederland, tenzij anders overeengekomen.
10.3. Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Algemene voorwaarden BKS -versie 2010.2

Veilig klimmen, boulderen én persoonsgegevens gebruiken doen we graag samen!
- Neoliet.nl maakt gebruik van cookies. We gebruiken geen tracking-cookies!
- Indien je komt klimmen en/of boulderen schrijf je je in als klant en ga je akkoord met onze algemene voorwaarden / huisregels / veiligheidsinstructies / ouderverklaring. 
- We gebruiken je gegevens om je verder te helpen en uit veiligheidsoverwegingen, niet om je lastig te vallen. 
Veel plezier! We helpen je graag.
Meer informatie Ok